Helsestasjon og Skulehelseteneste

 

 

De tilsette i tenesten er:

Helsesøster Aud Marit Sveinhaug Marsteine-post: aud-marit.sveinhaug.marstein@vaga.kommune.no

Er å treffe kl. 8.00 – 15.30 måndag – fredag.

Telefonnummer:612 93 716/ 400 34 621/ 952 43 112

Helsesøster Ingvild Steinehaugen Hosarøygarde-post: ingvild.hosaroygard@vaga.kommune.no

Er å treffe kl. 08.00 – 15.30 måndag, tysdag, torsdag og  fredag.

Telefonnummer: 612 93 717/400 35 139

Jordmor Anne Marie Berstade-post: anne-marie.berstad@vaga.kommune.no

Telefonnummer: 414 94 635

Miljøterapeut Anne Johanne Øiene-post: anne-johanne.oien@vaga.kommune.no

Er å treffe kl. 08.00 – 15.30 måndag – fredag.

Telefonnummer: 612 93 724/477 69 878

Fysioterapeut med særskilt ansvar for barn og unge Hege Bestume-post: hege.bestum@vaga.kommune.no

Er å treffe kl. 08.00 – 15.30 måndag, tysdag, torsdag og fredag.

Telefonnummer: 612 93 754/954 82 265

 

 

Velkomen til Vågå helsestasjon!

Helsestasjonen og skulehelsetenesten skal førebygge sjukdom og fremme god fysisk, psykisk og sosial helse hos barn og ungdom 0-20 år og deira foreldre/føresette.

Svangerskapsomsorgen skal førebygge sjukdom og fremme helse hos det ufødde barnet og dei blivende foreldre.

Tenesta er eit lavterskeltilbod som er lett tilgjengeleg. Tenesta fokuserar på ressursar og meistring hos den enkelte.

Vågå Helsestasjon kan tilby deg omsorg som er basert på tid, tilgjengelighet, medbestemmelse og respekt. Dei du prater med tek utgangspunkt i deg, familien din og din livssituasjon. Du skal få oppleve respekt og forståing for din kulturelle og etniske bakgrunn.

Helsestasjonsprogrammet 0-5 år

Tenesta er eit gratis tilbod til alle barn 0 – 5 år som bur eller oppheld seg i kommuna.

Tenesta fylgjer tilrådd helsestasjonsprogram i vegleiar til forskrift “Kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetenesten”.

Vår oppgåve er å utføre fastlagde konsultasjonar og bistå med hjelp, råd og helseopplysning etter behov. Tysdag er fast dag for barnekontroll på helsestasjonen.

 

Anbefalt program for helsestasjon:

0-2 veker – heimebesøk til nyfødte

6 veker – individuell konsultasjon ved helsesøster og helsestasjonslege. Vaksinasjon.

3 månader – individuell konsultasjon. Vaksinasjon.

4 månader – gruppekonsultasjon ved helsesøster og fysioterapeut. Individuell konsultasjon ved ynskje.

5 månader – individuell konsultasjon. Vaksinasjon.

6 månader – individuell konsultasjon ved lege og helsesøster

7/8 månader – individuell konsultasjon

10 månader – individuell konsultasjon

11/12 månader – individuell konsultasjon ved helsesøster og helsestasjonslege. Vaksinasjon.

15 månader – individuell konsultasjon. Vaksinasjon.

17/18 månader – individuell konsultasjon

2 års undersøking av helsesøster og lege

4 års undersøking av helsesøster og lege. Synstest og SPRÅK 4.

5 – 6 år – skulestartundersøking ved helsesøster og skulelege. Audiometri.

Konsultasjonane blir avtala frå gong til gong. Vi vurderer behovet for hyppigare konsultasjonar enn det som er nemnt saman med dykk som foreldre/føresette.

Det er og foreldra sitt ansvar å passe på at dykk får ny time på helsestasjonen dersom dykk uteblir frå ein time. Det blir utsendt innkalling til 2 år, 4 år og skulestart- undersøkinga.

Kontakt

·         Helsesøster Aud Marit Sveinhaug Marstein

Telefonnummer:612n93 716/ 400 34 621/ 952 43 112

e-post: aud-marit.sveinhaug.marstein@vaga.kommune.no

Er å treffe kl. 8.00 – 15.30 måndag – fredag.

 

Familiar som bur i Vågåmo og omegn, Kveom og Nordherad  blir fylgt opp  av helsesøster Aud Marit S. Marstein og helsestasjonslege Gulleik Riksaasen. (For 2016/2017 blir dei fylgt opp av Marit Riksaasen).

 

·         Helsesøster Ingvild Steinehaugen Hosarøygard

Telefonnummer: 612 93 717/400 35 139

e-post: ingvild.steinehaugen.hosaroygard@vaga.kommune.no

Er å treffe kl. 08.00 – 15.30 måndag, tysdag, torsdag og fredag.

 

Familiar på Lalm, Tessand, Sjårdalen og Skogbygda blir oppfylgt av helsesøster Ingvild S. Hosarøygard og helsestasjonslege Marit Riksaasen.

 

Skulehelsetenesta på barne- og ungdomsskulen i Vågå

Helsestasjon – og skulehelsetensta føreheld seg til:

Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr.450 – ” Kommunenes helsefremmende og forbyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten ”

 

Etter denne forskrifta er formålet til skulehelsetenesta å

fremja psykisk og fysisk helse

fremja gode sosiale og miljømessige forhold

førebyggje sjukdom og skade

 

Skulehelsetenesta skal gjennom samarbeid med elevar, foreldra, skulen sine tilsette og andre samarbeidspartnarar arbeide for eit godt læringsmiljø – og arbeidsmiljø som skal fremja god helse og trivsel for elevane.

Skulehelsetenesta ynskjer å bidrege til at eleven får nok kunnskap i eit breitt utval av tema, slik at dei har mogelegheit til å ta bevisste val

 

Praktiske opplysningar

Skulehelsetenesta er gratis.

Tilsette i skulehelsetenesta har teieplikt. For kontakt med andre samarbeidspartnare må vi ha samtykke frå dei føresette. Unntaket er opplysningar til barnevernet.

Skulelegen er medisinskfagleg rådgjevar og kan kontaktast via helsesøster

Helsesøster for kvar enkelt skule har ansvaret for skulehelsetenesta

 

Helsestasjonen sine samarbeidspartnare

Våre samarbeidespartnare er foreldra/foresatte, lege, barnehage, skule, tannhelsetenesta, PPT (pedagogisk – psykologisk teneste), barnevern, BUP (barne- og ungdomspsykiatri), habiliteringstenesta og spesialisthelsetenesta.

 

Kontakt

·         Lalm Oppvekstsenter;

·         Helsesøster Ingvild S. Hosarøygard

Telefonnummer: 400 35 139

e-postadresse: ingvild.hosaroygard@vaga.kommune.no

Ho er å treffe på Lalm fredag 9 – 11

·         Vågåmo skule;

·         Helsesøster Aud Marit Sveinhaug Marstein

Telefonnummer: 400 34 621/952 43 112

e-postadresse: aud-marit.sveinhaug.marstein@vaga.kommune.no

Ho er å treffe på Vågåmo måndag 8 – 11 og tordagar 11 – 13

·         Vågå ungdomsskule;

·         Helsesøster Ingvild S. Hosarøygard

Telefonnummer: 400 35 139

e-postadresse: ingvild.hosaroygard@vaga.kommune.no

Ho er å treffe på Lalm fredag 9 – 11

Ho er å treffe på ungdomsskulen måndag 9 – 11 og torsdag 12.30 – 13.40

Kontakt

·         Helsesøster Aud Marit Sveinhaug Marstein

Telefonnummer:612n93 716/ 400 34 621/ 952 43 112

e-post: aud-marit.sveinhaug.marstein@vaga.kommune.no

Er å treffe kl. 8.00 – 15.30 måndag – fredag.

 

·         Helsesøster Ingvild Steinehaugen Hosarøygard

Telefonnummer: 612 93 717/400 35 139

e-post: ingvild.hosaroygard@vaga.kommune.no

Er å treffe kl. 08.00 – 15.30 måndag, tysdag, torsdag og fredag.

 

·